В Медико - диагностична лаборатория "Астралаб "ООД се използват само международно приети стандартни методи за лабораторни показатели с доказана диагностична стойност и се извършват следните видове анализи :

        НОВО!     Vega Test  - повече...

       1. Анализ на кръв :
      1.1. Хематология и цитоморфология - концентрация на хемоглобин в кръвта , общ брой левкоцити , тромбоцити и еритроцити, еритроцитни математични показатели , диференциално броене на левкоцити , морфология на еритроцити , ретикулоцити , определяне на хематокритна стойност , СУЕ .
      1.2. Кръвосъсирване / хемостазеология / - протромбиново време / INR / , аРТТ , ТТ , фибриноген.
      1.3. Клинико - химични / биохимични / анализи :
      1.3.1. Субстрати , метаболити и ензими - глюкоза , билирубин / общ и директен / ,общ белтък , албумин , урея , креатинин , пикочна киселина , триглицериди , холестерол и фракции на холестерола , АСАТ , АЛАТ , КК КК-МВ , ЛДХ , АФ , КФ , ГГТ , алфа - амилаза , липаза.
      1.3.2. Електролити и микроелементи - Fe , ТЖСК , Са , Мg , P , Na , K , Cl .
      1.4. Имунохимични :
Индивидуални белтъци - JgA , JgE , JgG , JgM , CRP , C3 и С4 компонент на комплемента.
      1.5. Хормони : FT3 , FT4 , TSH и с възможности за LH , FSH , пролактин , кортизол , тестостерон и естрадиол , 17 - кетостероиди р 17 - хидроксикетостероиди и др.
      1.6. Туморни маркери : PSA , CEA , AFP ,CA 19 - 9 , CA 125 , CA 15 - 3 и др.
      1.7. Антигени и антитела - AST , RF , LE - латекс, клетки, феномен , IM , хеликобактер пилори , хламидия пнеумоние и трахоматис.

       2. Анализ на урина и пунктати .
      2.1. Определяне общите свойства - количество , цвят , прозрачност , относително / специфично / тегло , осмоларитет , рН и други.
      2.2. Определяне химичните свойства / химичен анализ / - белтък , глюкоза , билирубин , уробилиноген , нитрати , кетотела , хемоглобин и др. Качествено , полуколичествено и количествено изследване .
      2.3. Ориентировъчно и полуколичествено определяне на организования неорганизования седимент на урина .
      2.4. Количествено определяне клетъчните елементи на уринен седимент и седимент от пунктати .

       3. Диференциално броене на клетъчните елементи на пунктати .

       4. Специфични тестове - окултни кръвоизливи , влагалищно съдържимо за степен на чистота , спермограми , носен секрет и храчка за Ео - филия и клетъчни елементи , гликиран хемоглобин.

 

Версия 1.5, 2010 г.